Galerija
CENTAR
ZA KULTURU
KOVIN
 
IZLOŽBA "PLAŽE" - Ljiljana Šunjevarić

Crteži pod nazivom Plaže vezani su za temu seoba kojom se u svom radu
bavim u poslednjih nekoliko godina. Između 2015. i 2016. godine izrađivala sam
slike velikog formata koje sam izložila u likovnoj galeriji KCB-a u novembru 2016.
godine pod nazivom Slika prizora: Seobe. Slike su konstituisane kao aproprijacije
predela iz filma Seobe reditelja Aleksandra Saše Petrovića kada sam kao
orjentaciju za prikaze seoba koristila veliki broj skrin-šotova i fotokopija, na kojima
sam direktno intervenisala. Izbor predela mahom se odnosio na apstraktne
predele vojvođanske ravnice i oblasti oko reke Dunav na kojima su se, u
ogromnom prostranstvu, mešali prizori tla i močvare. Na Petrovićevim prizorima
najčešće su se u širokim planovima prepoznavale grupe ljudskih tela u kretanju
bez jasnog pravca i odredišta. Apstraktnost prostora bila je označena samo
neidetifikovanim ljudskim telima u raštrkanim grupama koje su određivale veličinu
prostora i koje sam iskoristila kao osnovu za uspostavljanje prostornih relacija u
prizorima seoba.

Po identičnom principu aproprijacije i umetanja velikih grupa ljudskih tela u
nejasnom kretanju u pejsaž izradila sam seriju crteža pod nazivom Plaže. Ljudi i
predeli, kao i smer i odredište njihovog kretanja su na tim crtažima jednako
neporepoznatljivi kao i na slikama Seoba. Umesto močvarnih predela severno od
reke Dunav upotrebila sam brojne fotografije raznih sredozemnih plaža. Na te
plaže su tokom poslednjih nekoliko godina, od početka rata u Siriji do danas,
pristizale stotine hiljada izbeglica. Želela sam da konstituišem prizore na kojima
nije jasno da li izbeglice pristižu ili su upravo stigle, zanimao me je isključivo
egzistecijalni patos trenutka u kome se na granici između mora i kopna događa
trenutak promene na putu ka novoj zemlji za život. Crteži koji su prikazani na
izložbi u galeriji FLU-a predstavljaju skice za velike slikarske formate na kojima
ću pokušati da predstavim egzistencijalni usud civilizacije u kojoj živimo i
događaja koji tu civilizaciju na najdiriktniji način predstavljaju.


Ljiljana Šunjevarić, u Beogradu 2018.